فرم نظرسنجی اردونحوه اطلاع رسانی از این اردو چگونه بود؟مدت و زمان برگزاری اردو را چگونه ارزیابی می کنید؟برنامه های اجرا شده در اردو چگونه بود؟وضعیت وسیله نقلیه ایاب و ذهاب چگونه بود؟وعده های غذایی از لحاظ زمانی چگونه بود؟پذیرایی و تغذیه به لحاظ کیفیت چگونه بود؟اماکن بازدید شده از نظر شما پگونه بود؟رفتار و برخورد مسئولان و عوامل اجرایی چگونه بود؟نام اردومیزان مشارکت شما در برنامه اردو تا چه اندازه بوده است؟محل اقامت تا چه حد مورد رضایت شما بوده است؟تنوع و برنامه ریزی این اردو راچگونه ارزیابی می کنید؟استقبال از این اردو چگونه بوده است؟علاقه مندی خودرا در نوع اردوها ی آتی مشخص نماییدآیا در اردوهای آتی معاونت شرکت خواهید کرداگر پاسخ شما خیر است لطفا دلیل آن را بیان نماییدهرگونه پیشنهاد یا انتقادی در مورد برنامه های اردو دارید بیان نماییددر صورت تمایل یک خاطره از این اردو بنویسید