فرم نظرسنجی اداره امور خوابگاههانام خوابگاهبرخورد ناظمه های خوابگاه با دانشجویانخدمات ارائه شده در سال گذشتهنظافت و بهداشت توسط نیروی خدماتارائه خدمات توسط تاسیساتامکانات رفاهی خوابگاهسرمایش و گرمایش خوابگاهمحوطه و فضای سبز خوابگاهروشنایی خوابگاه و فضای سبزامکانات ورزشی خوابگاهاینترنت خوابگاهنظرات و پیشنهادات